Strona główna

Z Zawodowy Polak


Promocja strony nie potrzebuje mamony tylko chęć szczera uczyni z Ciebie bohatera jeśli tylko udostępnisz. Rodacy!...brońcie się sami bo nikt nie obroni Was przed oszustami.

Polska-strona.jpg


Prawo wyborcze - projekt Zwierzchnika Władzy ~ Władzy zwierzchniej

My Naród polski tworzymy prawo wyborcze - następnie wybieramy Prezydenta ( poprzez udzielenie mu pełnomocnictwa - damy faktyczny mandat społeczny) który jest gwarantem należytego ukonstytuowania i powołania przedstawicieli we wszystkich organach w Ojczyźnie!!!

UWAGA WAZNE!

W sprawie propozycji, uwag, zmian lub pomysłu proszę o kontakt kc@zawodowy-polak.pl lub tel. 602 246 781 edycja i uwagi dotyczące Prawa wyborczego

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu suwerena – Narodu Polskiego – ostatecznego decydenta w sprawach Ojczyzny – zwierzchnika służby ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego (dalej ZPNP) doręcza Rodakom:

Dekret Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej - Prawo wyborcze

Przedstawiciele Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie - Krzysztof z rodu Chudek, Patryk z rodu Kalotka, Przemysław z rodu Dziuk, Paweł z rodu Mendrek - przedstawiciele Narodu Polskiego po uchwaleniu w dniu …...2020 r. na posiedzeniu niejawnym dotyczącym szczególnych zagrożeń dla Polski i Polaków wynikających z faktu nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie działając na podstawie Prawa Naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf - dalej – DZW)  ) oraz tych przepisów nielegalnie ustanowionego „prawa” (przez osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych), które zgodne są z interesami Polaków - art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) a także PPWB - Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez naród. ( http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf ) w celu umożliwienia przeprowadzenia wiarygodnych wyborów Prezydenta RP na nowych zasadach, o których mowa w Postanowieniu Zwierzchnika Władzy w RP z dnia 29 lutego 2020 r. (http://www.tcichocki.pl/Postanowienie%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%20w%20sprawie%20wybor%C3%B3w%20Prezydenta%20RP%202020.02.29.pdf ) oraz powstrzymania nieważnych z mocy prawa i destrukcyjnych działań nielegalnych organów a także na podstawie Ogłoszonego Stanu Wyjątkowego dn. 29 maja 2020 ... DZW 1-2020 (http://www.tcichocki.pl/DZW%201-2020%202020.05.29.pdf ) ZPNP uroczyście ogłasza:

Problem

▷ PRAWO WYBORCZE

 • Art. 1.
 1. Prawo wyborcze obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej od dnia jego ogłoszenia i określa zasady, warunki ważności wyborów oraz tryb zgłaszania kandydatów na Urząd Prezydenta Polski.
 2. Prawo wyborcze określa sposób udzielenia pełnomocnictwa wyborczego, będącego niepodważalnym dokumentem potwierdzającym wybór prawego Człowieka z Ludu narodowości polskiej na najwyższe stanowisko przedstawiciela Narodu w Ojczyźnie - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Prawo wyborcze zobowiązuje do zorganizowania wyborów Państwową Komisję Wyborczą dalej - PKW i Okręgowe Komisje Wyborcze dalej - OKW

 • Art. 2.

Prawa i obowiązki Człowieka udzielającego pełnomocnictwo wyborcze, zwanego dalej - wyborcą.

 1. Wyborcą jest każdy kto ukończył 18 lat, formalnie oświadczy, że zamieszkuje tereny Polski, jest narodowości polskiej lub innej narodowości, dysponuje prawem wyborczym i z tego prawa świadomie korzysta.
 2. Wyborca osobiście, dobrowolnie, odpowiedzialnie, jednorazowo dokonując wyboru udziela pełnomocnictwa w obecności dwóch świadków zdolnych do czynności prawnych tylko jednemu z kandydatów na urząd Prezydenta Polski w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na kartach przygotowanych przez PKW.
 3. Wyborca jest odpowiedzialny za pozyskanie, sprawdzenie, promowanie i rozpowszechnienie prawdziwych informacji o kandydatach na urząd Prezydenta RP.
 4. Wyborca pokrywa koszt wytworzenia i skutecznego dostarczenia pełnomocnictwa do PKW lub OKW.
 5. Kłamstwo w oświadczeniu powoduje to że świadkowie i wyborca tracą prawo wyboru na okres 10 lat.

 • Art. 3.

Prawa i obowiązki kandydującego na Urząd prezydenta, zwanego dalej kandydatem.

 1. Kandydatem może zostać Człowiek, rdzenny Polak który ukończył 35 lat, korzysta świadomie ze swoich praw, poprzez formalne i dobrowolne zgłoszenie swojej kandydatury bezpośrednio do PKW.
 2. Kandydat oświadcza na piśmie swoje polskie pochodzenie oraz to, że nie spowodował faktycznej ani rzeczywistej szkody innemu Człowiekowi lub oświadcza, że za wszelkie szkody uczciwie zadośćuczynił. Oświadczenie kandydata jest składane w obecności dwunastu świadków, z których każdy czytelnie podpisując oświadczenie kandydata, poświadcza jego zgodność z prawdą.
 3. Kandydat przechowuje i archiwizuje udzielone mu ważne pełnomocnictwa na własny koszt, a nieważne lub wycofane pełnomocnictwa wyborcze przekazuje do PKW w celu archiwizacji.
 4. Kandydat rozpowszechnia prawdziwe i potwierdzone informacje o sobie i swoich osiągnięciach dla dobra narodu polskiego, ponadto wszystkie media zobowiązane są udostępnić te informacje.
 5. Kłamstwo w oświadczeniu powoduje to, że świadkowie i kandydat tracą prawa wyborcze dożywotnio.

 • Art. 4.

Warunki ważności pełnomocnictwa wyborczego i zasady dysponowania.

 1. Ważne są tylko druki pełnomocnictwa rejestrowane i wydawane przez PKW na papierze ze znakiem wodnym, w dwóch egzemplarzach oznaczonych jednakowym numerem seryjnym, i dostarczane odpłatnie wyborcom przez OKW.
 2. Kupione od OKW druki pełnomocnictwa wyborca starannie, czytelnie, jednobrzmiąco wypełnia, podpisuje i/lub dodatkowo potwierdza odciskiem palca na każdym egzemplarzu w obecności dwóch świadków potwierdzających czytelnymi podpisami decyzję wyborcy (patrz art. 2 punkt 2 niniejszego Prawa wyborczego). Wypełnione poprawnie pełnomocnictwo wyborca osobiście dostarcza do OKW.
 3. Pierwszy egzemplarz pełnomocnictwa pozostaje wyłącznie do dyspozycji wyborcy, drugi podzielony egzemplarz do dyspozycji PKW i kandydata. Zakazuje się przekazywania oryginałów pełnomocnictwa innym instytucjom, osobom lub podmiotom.
 4. Egzemplarz pełnomocnictwa głosującego wyborcy jest dokumentem upoważniającym do wydania wyborcy dokumentu tożsamości którego ważność wygasa z chwilą wycofania pełnomocnictwa. Zmiana pełnomocnictwa nie wygasza ważności dokumentu tożsamości.
 5. Pełnomocnictwo jest udzielane bezterminowo a wyborcy przysługuje prawo zmiany lub wycofania swojego pełnomocnictwa.
 6. W przypadku śmierci wyborcy, kandydata lub prezydenta dotyczące ich pełnomocnictwo traci ważność i moc

 • Art. 5.

Obowiązki PKW i OKW.

 1. Stałym organem wyborczym reprezentowanym przez komisarzy wyborczych, nadzorowanymi wyłącznie przez Władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej jest PKW i OKW oraz mają następujące zadania będące ich obowiązkiem:
 2. PKW zobowiązana jest przeprowadzać rzetelnie wybory na podstawie niniejszego Prawa Wyborczego oraz na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeksu Wyborczego ustanowionego przez osoby bez uprawnień, stosując te jego zapisy dotyczące powoływania okręgów wyborczych.
 3. Zlecać przygotowanie na papierze ze znakiem wodnym numerowanych seryjnie pełnomocnictw będących kartami wyborczymi i prowadzić ścisłą ewidencję wydanych kart do głosowania- pełnomocnictw, oświadczeń, zgłoszeń i wszystkich pozostałych dokumentów dotyczących procesu wyborów.
 4. Ogłaszać listy kandydatów oraz na podstawie frekwencji stwierdzać ważność wyborów i ogłaszać wolę Władzy zwierzchniej – Narodu Polskiego, do trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca.
 5. Sprawdzać, liczyć pełnomocnictwa i przeprowadzać proces cyfryzacji ostemplowanych pełnomocnictw, które należy bezterminowo przechowywać, archiwizować, prowadzić ścisły rejestr oraz udostępniać ich elektroniczne kopie archiwalne do wglądu na wniosek zainteresowanych.
 6. Przekazywać informacje dotyczące właściwych pełnomocnictw kandydatowi, któremu zostały udzielone po uprzednim pisemnym umówieniu się stron co do sposobu i formy ich dostarczenia.

 • Art. 6.

Warunkiem ważności wyborów jest czynny udział ponad 50% uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa wyborczego w nieokreślonym czasie. Zasadne sprzeciwy, postępowania sądowe i administracyjne w sprawach wyborczych są wolne od opłat administracyjnych i kosztów sądowych.


 • Art. 7.
 1. Komisarze PKW i członkowie OKW ignorując i/lub łamiąc przepisy najwyższej rangi prawa wydanego przez suwerena oraz działając na szkodę RP, podlegają wyrokom Trybunałów Ludowych i Trybunałów Narodu Polskiego – art. 8 DZW.
 2. Komisarze PKW i członkowie OKW za świadome, nieuzasadnione ignorowanie powyższego Prawa wyboru, pozbawiając tym samym niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych i działając na szkodę RP, podlegają bezwzględnej karze dożywotniego pozbawienia wolności - art. 127 § 1 K.K.

 • Art. 8.

Wzory: Oświadczenia / Deklaracji, Pełnomocnictwa, wycofania Pełnomocnictwa:

Deklaracja / Oświadczenie - Pełnomocnictwo nr. ….... Wzory dostępne w pdf: https://www.zawodowy-polak.pl/DZW-Prawo_wyboru.pdf


Dekret Prawo wyboru dostępny jest https://www.zawodowy-polak.pl/DZW-Prawo_wyboru.pdf

PS. Proszę o uwagi i sensowne propozycje zmiany... Krzysztof. z rodu Chudek©DEKRET WŁADZY ZWIERZCHNIEJ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ - zwany Dekretem Cichockiego – akt normatywny mający moc ustawy, wydany przez suwerena - organ władzy wykonawczej - władzy zwierzchniej - zwierzchnika władzy - a nie przez parlament

 • Nieposłuszeństwo jest niezaprzeczalnym naturalnym prawem każdego. Rezygnując z niego przestaje się być człowiekiem. Tym, co pozwala władzom państw bezkarnie wszczynać wojny, rujnować domy, okradać i zabijać ludzi oraz dzieci jest lęk przed tym, że ludzkość dozna ukojenia Pokojem, ten strach trzeba pokonać i pozbawić " władzę " / oszustów możliwości tworzenia prawa, wyroków, armii i wszczynania wojen za pieniądze dzieciom ukradzione przez ogłupionych rodziców. Krzysztof z rodu Chudek 30.06.2019

DEKRET WŁADZY ZWIERZCHNIEJ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ - zwany Dekretem Cichockiego

Link do Dekretu PDF : https://www.zawodowy-polak.pl/Dekret.pdf
Dekret do drukowania 2 strony  https://www.zawodowy-polak.pl/Dekret-druk.pdf ...
Oryginał Dekretu: https://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
 • Art. 1.

Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” jest najwyższej rangi aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską racją stanu i wolą suwerena - zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce – także „przedstawicielskiej” władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą.


 • Art. 2.

1. Dekret zwierzchnika władzy „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” wejdzie w życie w dn. 01.06.2015 r., jeżeli:

a.) Do dn. 30.04.2015 r. nie zostanie zrealizowana wola zwierzchnika władzy wyrażona w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19 - https://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf z dn. 02 listopada 2014 r.) w sprawie aresztowania wskazanych osób.

b.) Wybory prezydenta RP wyznaczone na 10 maja 2015 r. odbędą się na dotychczasowych zasadach – ogłaszanie ich, organizowanie, nadzorowanie, stwierdzanie ważności oraz rozpatrywanie skarg realizowane będzie przez osoby nieuprawnione, na bazie nielegalnego i unieważnionego przez suwerena prawa, umożliwiającego fałszerstwa, uniemożliwiającego sprawdzenie przez wyborców czy oddane przez nich głosy zostały zakwalifikowane i policzone zgodnie z ich wolą w celu ustalenia końcowego wyniku, uniemożliwiającego ich skuteczny nadzór i obiektywne rozpatrywanie protestów, niegwarantującego udokumentowanej zgodności wyników z wolą wyborców, uniemożliwiającego cofnięcie mandatu społecznego przed upływem kadencji oszustom, ….

c.) Do dn. 31.05.2015 r. nie podadzą się do dymisji wszystkie wskazane do aresztowania osoby wymienione w „Proklamacji”.

2. Wszystkie zapisy dekretu obowiązywać będą do odwołania – do czasu dobrowolnego oddania władzy przez działających na szkodę Polaków oszustów i uzurpatorów – wrogów Polski nielegalnie pełniących funkcje w organach państwa, samorządów terytorialnych, ścigania i wymiaru sprawiedliwości, … lub odebrania im tej władzy przez suwerena.


 • Art. 3.

Nieważne wybory, nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki, … 1. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności żadnych wyborów i referendów, które:

a.) Były lub będą w przyszłości ogłaszane, organizowane i nadzorowane oraz uznawane za ważne przez osoby nieuprawnione.

b.) Były lub będą w przyszłości realizowane na podstawie nielegalnego prawa.

c.) Uniemożliwiały lub uniemożliwiać będą w przyszłości wyborcom sprawdzenie czy oddane głosy zostały poprawnie zaewidencjonowane i policzone.

d.) Nie gwarantują w sposób niepodważalnie udokumentowany zgodności oficjalnych wyników z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców.

e.) Nie gwarantują wyborcom odwołania z pełnionych funkcji tych przedstawicieli w organach państwa i samorządów terytorialnych, którzy utracą ich zaufanie przed upływem kadencji.

2. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w przedstawicielskich organach państwa i samorządów terytorialnych w wyniku wyborów uznanych przez niego za nieważne.

3. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w sądach, policji, wojsku, PG, CBA, ABW, PKW i wszystkich innych urzędach/organach w wyniku nominacji dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

4. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności prawa ustanowionego przez osoby, które sprawowały funkcje przedstawicielskie w sposób nielegalny i/lub stojącego w sprzeczności z polską racją stanu – wolą zwierzchnika władzy.


 • Art. 4.

Degradacja dowódców, nakaz aresztowania przedłużony bezterminowo

1. Za zignorowanie woli zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej – nie zrealizowanie nakazu aresztowania wyrażonego w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (dostępnej na http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf - rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19) do czasu rozpatrzenia przez właściwe sądy oskarżeń o dokonanie zdrady stanu suweren odwołuje z pełnionych funkcji i degraduje do odpowiednio najniższych stopni służbowych:

a.) Byłego już Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO i jego zastępców: nadinsp. Mirosława SCHOSSLERA, nadinsp. Wojciecha OLBRYSIA oraz nadinsp. Krzysztofa GAJEWSKIEGO - obecnego Komendanta Głównego Policji.

b.) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusza ŁUCZAKA i jego zastępców: płk Kazimierza MORDASZEWSKIEGO oraz ppłk Jacka GAWRYSZEWSKIEGO.

c.) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława GOCUŁA i jego zastępców: gen. dyw. Anatola Jerzego WOJTANA oraz gen. bryg. Jana DZIEDZICA.

d.) Szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Krzysztofa KLIMKA oraz jego zastępców: płk Mirosława DEPKO i ppłk Łukasza DEMEL.

2. Przedmiotowy, wystawiony przez zwierzchnika władzy nakaz aresztowania przedłużony zostaje bezterminowo i skierowany jest bezpośrednio do wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.


 • Art. 5.

Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy - ignorowanie wszystkich organów w państwie, ich nielegalnych decyzji, postanowień, wyroków, prawa, … W celu wymuszenia ustąpienia z zajmowanych urzędów/organów - oddania władzy przez osoby działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i sprawujące ją w sposób nielegalny – niepotwierdzony dowodami na zgodność z wolą wyborców, przejętą w wyniku fałszerstw - podstępnych zamachów stanu uprawnia się wszystkich Polaków oraz wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, organizacje, biura, fundacje, …) do ignorowania wszelkich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wyroków, decyzji, rozkazów, nakazów, poleceń, wezwań, powołań do odbycia służby wojskowej, mandatów, postanowień, …, narzucanych suwerenowi przez oszustów – uzurpatorów z organów państwa i samorządów terytorialnych oraz ich marionetki (w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbach mundurowych, PG, PKW, …). Nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej!!! Ignorujemy na przykład obowiązki: składania zeznań podatkowych oraz informacji do ZUS, GUS, KRUS, rozliczania VAT, odprowadzania podatków i składek np. na ubezpieczenie społeczne, uiszczania opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia np. na broń, dokonywania opłat za parkowanie pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów funkcjonujących w sposób nielegalny, wymiany dowodów osobistych, posyłania sześcioletnich dzieci do szkoły, ….


 • Art. 6.

Bojkot podatków, opłat, mandatów, …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji, …

1. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, …) z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat, …, na rzecz wszelkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb, … wszystkich szczebli.

2. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie (z wykazaniem podatku VAT).

3. Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku VAT).

4. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększania wynagrodzeń osób zatrudnianych (na ich wniosek) o:

a.) Równowartość kwot przekazywanych dotychczas na ich konta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Otwartych Funduszy Emerytalnych, KRUS, ….

b.) Równowartość podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przekazywanych dotychczas na ich konta do urzędów skarbowych.

5. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa, samorządów lokalnych, urzędów, organów, … (z wyjątkiem: składek do ZUS, OFE, KRUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych przekazanymi do dyspozycji pracowników i VAT - wykazywanym na fakturach, ale nierozliczanym): podatek dochodowy, akcyzowy, od nieruchomości, wpłaty na państwowe fundusze celowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, emisję CO2, dywidenda z zysku przekazywana na rzecz skarbu państwa, cła, podatek „Belki”, … pozostają do dyspozycji dotychczasowych płatników.


 • Art. 7.

Powszechny dostęp do broni dla Polaków

1. Zawiesza się do czasu powołania legalnej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia przez nią stosownych reform wszelkie obowiązujące do chwili obecnej regulacje prawne dotyczące broni (ustawę o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 r. ze zm., rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,…).

2. Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny i nieograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju broni i amunicji dla wszystkich pełnoletnich Polaków.

3. Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do niekoncesjonowanego, swobodnego importu, wytwarzania oraz obrotu wszelkiego rodzaju bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rekomenduje się zakup broni polskich producentów.

5. Uprawnia się wszystkich Polaków do użycia broni w celach obrony praw naturalnych własnych, rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego i narodowego oraz wolności i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.


 • Art. 8.

Bezpośrednia obrona konieczna Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej W przypadku zajścia którejkolwiek z następujących okoliczności:

A. Po wejściu w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci zaczną wprowadzać jakiegokolwiek typu restrykcje, sankcje, wyroki, aresztowania, kary, zajęcia komornicze, …, w stosunku do osób stosujących jego zapisy.

B. Pomimo wejścia w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci nie podadzą się do dymisji do dnia planowanych na jesień 2015 r. wyborów parlamentarnych.

C. Planowane na jesień b. r. wybory parlamentarne odbędą się na dotychczasowych, szkodliwych dla Polaków zasadach (patrz Art. 2. pkt 1. b.).

Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do:

1. Powoływania Zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego(w składzie nie mniejszym niż trzy osoby) i wydawania wyroków w imieniu zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stosowania wobec wrogów Polski i ich kolaborantów wszelkich niezbędnych działań w celu realizowania obrony koniecznej Ojczyzny i Narodu Polskiego – (patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4 w http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf). Uprawnia się również:

3. Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do zaocznego uznawania wszystkich członków partii/koalicji rządzących bez udokumentowanej zgody wyborców oraz innych osób działających na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków (niezależnie od pochodzenia, narodowości, funkcji, …) za wrogów Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do wydawania zaocznych wyroków śmierci na wrogów Rzeczypospolitej Polskiej i ich kolaborantów w zgodzie z prawem naturalnym, polską racją stanu i własnym sumieniem.

5. Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego do wykonywania wyroków Trybunałów Narodu Polskiego. W stosunku do wszystkich podmiotów, które nie zechcą podporządkować się zapisom dekretu zwierzchnika władzy w RP (organa państwa, urzędy, banki, firmy, osoby fizyczne, …) należy:

6. Bojkotować je (rezygnować ze współpracy/kontaktów).

7. Powiadamiać w każdy możliwy sposób opinię publiczną o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez podejrzanych o kolaborowanie z wrogami Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej w celu dotarcia informacji do zakonspirowanych: Trybunałów Ludowych i/lub Oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego.

8. Osądzać (wydawać wyroki przez zakonspirowane Trybunały Ludowe).

9. Wykonywać wyroki (!!!) Zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego (przez współpracujące z nimi zakonspirowane Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego - patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4 dostępne na http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf).

Zwierzchnik władzy ~ Naród polski ~ Władza zwierzchnia


Polki i Polacy...! Priorytetowe działania i ich kolejność…!

 • 1. Odsuwamy uzurpatorów/oszustów/hipokrytów od władzy stosując wszystkie metody opisane w Dekrecie nieśmiertelnej IDEI, następnie zwołujemy konwent Narodu Polskiego...
 • 2. Uchwalamy jawną, sprawdzalną, odpowiedzialną , ORDYNACJĘ WYBORCZĄ gwarantującą Narodowi Polskiemu (Polakom) wybranie Najważniejszej głowy państwa Polskiego oraz natychmiastowe usuniecie ewentualnego oszusta...
 • 3. Następnie weryfikujemy i ustalamy PRAWO przez Polaków dla Polaków …

BARDZO WAŻNE DOKUMENTY !

Źródło Dekretu z którym należy zapoznać się obowiązkowo jak i oryginał dokumentu znajduje się: http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

Odezwa do Narodu Polskiego ! http://www.tcichocki.pl/Odezwa%20do%20Narodu%20Polskiego%202017.05.24.pdf

Do „organów państwa” http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20w%20RP.%20List%20otwarty.%202017.04.16.pdf

▶ Zobacz film ⇒Tadeusz Cichocki Live 9.12.2017

▶ Zobacz film ⇒Tadeusz Cichocki o policji instytucjach i kolaborantach

Rafał Brzeski jak się organizować w konspiracji https://www.youtube.com/watch?v=1DC4ohipNkA&t

Polska.jpg


Trybunał Polski Narodowy - lista zdrajców i ich kolaborantów

Trybunał Polski Narodowy to społeczna lista wrogów i ich kolaborantów.

Polsko, Ojczyzno...! Nie masz wroga większego od tego w sejmie, senacie i rządzie zasiadającego ! Wykonawcy ich poleceń, ustaw, wyroków, postanowień, nakazów, zakazów to kolaboranci słudzy zła...! Wyroki Trybunałów na mocy art. 8 dekretu zwierzchnika wydane...! Wykonać w zakonspirowaniu po 30 marca 2018 dacie wynikającej z wielu pism dostępnych na :http://www.tcichocki.pl/pobierz.html

Trybunał Polski Narodowy powstał w imię zasady Dekretu oraz „Kto pyta jest głupcem przez chwilę kto nie pyta zostaje nim na zawsze” i „Nie ma ukrytego co nie stanie się jawnym”, więc ich główną zasadą "sprawiedliwości" jest jawność art. 45 konstytucji prawa okupanta Ojczyzny jest zgodny z polską racją stanu i interesem Narodu Polskiego.

Zdrajcami Ojczyzny są ci którzy po 30 marca 2018 pełnią obowiązki w instytucjach okupanta:

- Wszyscy pełniący obowiązki komendantów policji..i ich kolaboranci...

- Wszyscy pełniący obowiązki prezesów sądów ... i ich kolaboranci...

- Wszyscy wykonujący złe, szkodzące Polkom I Polakom prawo okupanta...

- Wszyscy TCHÓRZE, funkcjonariusze którzy zatajali informację że istnieje Dekret

DoWody zdrajcy - https://www.zawodowy-polak.pl/TV/RadoslawTomaszewski.mp4

Sąd nad ZŁEM został dokonany. Kto wykona WYROK? Andrzej Dominiak Krzysztof Chudek Tadeusz Cichocki http://www.tcichocki.plWięcej informacji znajdziesz klikając w napis: Trybunał Polski NarodowyTrybunal-Polski.jpg


Ważne pisma które pomogą Wam się obronić

https://www.zawodowy-polak.pl/DZW_1-2020_2020.05.29.pdf

▶ Kliknij tu i udostępnij... ⇒ Ważne pisma które pomogą Wam się obronić ...Link ->> https://zawodowy-polak.pl/index.php?title=Wa%C5%BCne_pisma_kt%C3%B3re_pomog%C4%85_Wam_si%C4%99_obroni%C4%87TV - Zawodowa i Nagrania

Polki i Polacy

Iluzja

W linkach poniżej znajdują się filmy proszę oglądajcie, pobierajcie i udostępniajcie .Klikając w link otworzą się wszystkie pliki dostępne na stronie https://www.zawodowy-polak.pl/TV/

Jak mailowo informować i poruszać się po stronie Zawodowy Polak

https://www.zawodowy-polak.pl/instrukcja.mp4

Wszystkie materiały dostępne na stronie www.zawodowy-polak.pl są własnością Narodu polskiego i nie są chronione "prawem handlowym" okupanta...Stosujemy tylko Dekret! - http://www.zawodowy-polak.pl/Dekret.pdfNaklejka Zawodowy Polak

Informujcie i brońcie Ojczyzny w zakonspirowaniu nie wykonujcie poleceń okupanta stosując się do Dekretu.: http://www.zawodowy-polak.pl/Dekret.pdf

Przyklej na słupie znaku drogowym w miejscu widocznym dla innych!


Polko I Polaku !!! Jak pragniesz Wolnej Suwerennej Ojczyzny stosuj się oraz informuj innych o stosowaniu się do Dekretu , przyklej na każdym słupie latarni tablicy informacyjnej...! Art. 54 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej . 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Wystarczy zamówić dla siebie naklejkę, przeciąć i podzielić się z Polką lub Polakiem by informować nieświadomych o Nowym Legalnym Prawie jakim jest Dekret... OSOBY ŚWIADOME I POTRAFIĄCE SIĘ BRONIĆ W SPOSÓB JAWNY MOGĄ PO ZASTANOWIENIU SIĘ ... przykleić na samochodzie szybie sklepu lub drzwiach gdzie przechodzi dużo Polek i Polaków nie znających Dekretu !

Każdy urzędas (starosta, burmistrz, wójt, radny, sędzia, prokurator, policjant..,itd.) jest zobligowany do informowania społeczeństwa prawdziwą informacją! Zatajanie Prawdy przed Narodem Polskim jest kolaboracją z zakamuflowanym okupantem ,ZDRADĄ STANU, podlega pod KK.- art. 127. § 1  i ZAKONSPIROWANE TRYBUNAŁY NARODU POLSKIEGO - czytaj art.8 Dekretu 

INFORMUJĘ PONADTO I OSTRZEGAM, ŻE:

"Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku" (art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

„Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (art. 231 § 1. K.k.).

Nielegalne sprawowania władzy (w tym sądowniczej), ignorowanie woli suwerena i wydanego przez niego prawa oraz siłowe/przymusowe wdrażanie/egzekwowanie wszelkich rozstrzygnięć, wyroków, decyzji, postanowień, zarządzeń, …, nielegalnie funkcjonujących sądów i wszelkich innych organów w państwie na podstawie nielegalnego prawa wypełniałoby znamiona art. 127. § 1 Kodeksu karnego: „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami finansowymi, nieuprawnionego podejmowania kluczowych decyzji i wydawania wyroków, … jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek np. politycznych, mafijnych, okupacyjnych, ….

Sytuacja taka stanowiłaby uzasadnioną podstawę do podjęcia przez Naród Polski obrony koniecznej Ojczyzny i swoich praw przed oszustami, uzurpatorami, złodziejami, …, działającymi na szkodę jego oraz Rzeczypospolitej Polskiej! (art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP).

Odpowiedzialność karną i moralną za ewentualny przelew krwi ponosić będą wyłącznie osoby nielegalnie pełniące swoje funkcje w organach władzy/administracji publicznej oraz ich mocodawcy i kolaboranci!

Zawodowy Polak informuje / przypomina o ZAKONSPIROWANEJ walce z okupantem !!!

Kochani udostępniajcie we wszystkich mediach społecznościowych ...

Z-p.jpg ---

Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności

Link do udostępniania, klikaj w słowa o niebieskim kolorze czytaj, udostępniaj jak zgadzasz się z treścią :

Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności

PLN - Przedstawiciele Ludzi Naturalnych - Oświadczenia przedstawicieli Władzy Zwierzchniej w RP:

Wzór do pobrania - dokument ⇒ - https://www.zawodowy-polak.pl/Wzor-Deklaracja_30.03.2021r.odtTu instrukcja ▶ film https://www.youtube.com/watch?v=DUY0JkR89Gs

PLN - Przedstawiciele Ludzi Naturalnych - Oświadczenia przedstawicieli Władzy Zwierzchniej w RP:

Wzór do pobrania - dokument - https://www.zawodowy-polak.pl/Wzor-Deklaracja_30.03.2021r.odt

1. Tadeusz Cichocki tel.22 756 16 41 odkrył jak przemycani są oszuści niewiadomą "X" na stanowiska "władzy" dowody dostępne http://www.tcichocki.pl/ w zakładce pobierz dokumenty oznaczone na czerwono i pozostałe.

2. Krzysztof Chudek tel 602 246 781 odkryłem że właściwa informacja podaje rozwiązanie problemu o którym informuje.PRAWDA Praw Da Wam i Was WYZWOLI...

3. Andrzej Dominiak Zawodowy ortografista - andrzej dominiak potpis Andrzej-dominiak


Jak pokonać Polaków & Wódka

Wódka - Alkohol łamie ludzkie prawa, postawy i zasady, krzywdzi nieśmiałość i wstyd, niszczy wrażliwość, wierność, przekłamuje emocje i uczucia jest zbrodniarzem i demoralizatorem wielu pokoleń, rodzin, zachowań, wyrzutem sumienia i niszczycielem człowieczeństwa, jako taki winien być zakazany jako ukryta i sprytnie zakamuflowana pod fałszywą ideą wolności broń masowej zagłady. Broń ta używana była na wszystkich frontach świata jako wspomagacz zabójczego instynktu i irracjonalny system napędzania wiary w śmieszne i patologiczne idee. Broń ta niszczyła wolność i niezależność wielu grup społecznych, rozpijanych w imię zwycięstwa i zwycięskich rabunków oraz przejęć. CD.. kliknij : Wódka


Instrukcja carycy Katarzyny (1729- 1796):

"Trzeba - rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu. "Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne można podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem, a świat nie podniesie wrzasku – to małe narody, plemiona. Z innych można uczynić małym wysiłkiem niewolników i będą chętnie lizali rękę Pana – to narody o podłej duszy, od kolebki niegodne samostanowienia, w wielkich obszarach Azji roztopią się bez śladu. Z trzecimi wreszcie nie można zrobić ani tego, ani tego, przynajmniej nie od razu – to Polacy. Nie można zaanektować ich państwa, bo trzeba byłoby się dzielić z Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie jeszcze z kim; narzuca to europejska równowaga sił. Po drugie nie można tego zrobić od ręki, gdyż są to znakomici żołnierze, a cały naród gdy otwarcie zagrożony, przypomina wściekłego wilka w nagonce. Zbyt dużo by to kosztowało, należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba … rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność… Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu…

Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę… Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra w Sądyach. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba. Będą Oni walczyć długo, bardzo długo, nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas gdy sami sprzedadzą swój kraj, sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My rozpoczniemy ten proces Panin! Korupcją „milczących psów”, którzy będą nimi rządzić. Bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem Wódka. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli.

Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się, by w piramidę wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by zechciwał w niej i spodlał. Niedopasowywalnych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Zadanie to jest wielkie panin, lecz i efekty będą wielkie. Polska zniknie w samych Polakach! Wtedy właśnie, gdy będzie wydawało się im, że mają wolność. Ale ja tego nie doczekam panin, zaczniemy jednak ten proces".

Caryca.jpg


Niewolnik & Religia & Obywatel

Człowiek się buntuje!

Link do udostępniania, klikaj w słowa o niebieskim kolorze sprawdzaj, udostępniaj jak zgadzasz się z treścią :

Niewolnik

Religia

Obywatel

NIEWOLNIK -to człekokształtna istota która utraciła zdolność samodzielnego myślenia - kreowania rzeczywistości nie niszcząc natury wokoło siebie..."MYŚLENIE" takiego osobnika zastąpione jest bezkrytyczną wiarą w rzeczy niepoparte niczym w rzeczywistości i małpowaniem NIEPRAWDY. Niska wiedza o miłości zastąpiona seksizmem, który dąży do mnożenia niewolników na skalę przemysłową ...

Mark Twain

DOBRZE TRAKTOWANY NIEWOLNIK TO ZACIEKŁY WRÓG MĄDROŚCI i WOLNOŚCI !

NIEWOLNIK to system stosunków/zależności np. poddaństwa osobistego - fakt, iż niewolnik był zawsze rzeczą także z punktu widzenia państwa. Niewolnik – jako rzecz –obowiązek świadczenia przymusowej, nieodpłatnej/mało-płatnej pracy na rzecz UROJONEGO PANA. Niewolnik często ma urojenie typu - nie chcę ale muszę...


Religia narzędzie do ogłupiania...

Religia powstała gdy pierwszy oszust spotkał na swej drodze pierwszego głupca! Religia to bezkrytyczna wiara w rzeczy niepoparte niczym w rzeczywistości, to urojenia nie mające nic wspólnego z rozumem, wiedzą, mądrością, moralnością.

Lud się podli!

Fetysz, staje się bogiem kiedy człowiek i bóg zostają spłyceni do formy rzeczy, którą można nabyć lub sprzedać za pomocą innego fetyszu / mamony papierowej, który reguluje poziom anty wartości, tej czy innej rzeczy… Jeśli, fetysz neguje wartość człowieka i Boga w jego wnętrzu, dusza przestaje być potrzebna, a tym samym przestaje być człowiekowi potrzebny głos Boga zwany sumieniem! Religia, czy inne formy politycznej dyktatury, tworzą z ludzi stada i roje… Te wszystkie formy zbiorowej świadomości idącej za przywódcami i bogami… są formami idei społecznego podporządkowania – nazywanego ideą jedności społecznej (amoku, wynikający z obietnicy, działania uwalniającego egocentryzm - solipsyzm skory do kłamstwa, kradzieży, zbrodni, gwałtu…


Są dwa sposoby ogłupiania ludzi (tworzenie religii):

 • 1. Wiara w to co prawdą nie jest.
 • 2. odrzucanie tego co Prawdą jest!

PRAWDA - Praw Da Wam oraz Was wyzwoli!

Urojona wartość stała się bogiem dla której umarł człowiek narodziła się małpa małpująca przeszłość i jej błędy !


Prawo Naturalne

Prawo Naturalne, gwarantujące :

 • A. Prawo do życia
 • B. Prawo do własności
 • C. Wolność osobistą
 • D. Zakaz tortur
 • E. Wolność od niewoli ( prawo do samoposiadania )
 • F. Prawo do owoców pracy.

Opis tych praw brzmi jasno i klarownie (w porównaniu z bełkotem prawa stanowionego):

 • 1. Nie krzywdź innych
 • 2. Nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności. https://www.zawodowy-polak.pl/KC-Oswiadczenie-25.04.2018.pdf


Pod tym adresem, nie mieszka wymyślona osoba prawna, niewolnik, awatar ..., mogący utrzymywać pasożyda władzy, którego nazwisko według prawa rzymskiego okupacyjnego inaczej morskiego zapisywane jest na potrzeby Capitis deminutio maxima (dosł. największe umniejszenie osobowości) dużymi literami. Dużymi literami zapisuje się istoty fikcyjne, takie jak nazwy firm lub osób martwych. Jako żywa i świadoma swych praw osoba, nie będąca własnością państwa handlowego, posiadająca prawo do posiadania owoców mojej pracy, odmawiam uczestnictwa w próbie opodatkowania mojej własności co jest niezgodne z prawem naturalnym. Na podstawie prawa naturalnego, podstawowych praw człowieka odmawiam dalszej gry. Z uwagi na podpunkt B prawa naturalnego, roszczenia urzędu są fałszywe i nielogiczne, co znamionuje popełnienia przestępstwa sprzecznego z podpunktami A, E, F tego samego prawa naturalnego. W języku urzędowym, oznacza to wymuszenie sprzecznymi z prawami człowieka. Nielogiczne prawo przestaje być prawem, a zaczyna być przestępstwem, naruszającym prawo do wolności i posiadania.


Solipsyzm.jpg


POLICJA - Przestępcza Organizacja Leni Infekowanych Chazarskim Jadem Antyludzkim

▶Link do udostępniania:⇒Policja

Obrażają się leniwe mało inteligentne tuki, którym kultura, pomyliła się ze sprzedaną moralnością.

 • Każdy Debil spełnia kryteria by zostać policjantem, głównymi cechami jest tchórzostwo, służalczość, spolegliwość wobec oszustów, złodziei, morderców mając urojenia (łac. delusiones) – (zaburzenia treści myślenia polegające na fałszywych przekonaniach, błędnych sądach, odpornych na wszelką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów wskazujących na ich nieprawdziwość. Obecne w wielu psychozach, w tym w przebiegu schizofrenii. Szczególnie rozbudowany system urojeń charakteryzuje schizofrenię paranoidalną. Treść urojeń często nie odpowiada poziomowi wiedzy chorego.) i przerośnięte EGO. Będący na służbie osobnik głupieje wykonując rozkazy oszustów, kurew, złodziei łamiąc Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art 4) oraz prawo zgodne z wolą przedstawicieli Narodu Polskiego którzy płacą pieniędzmi ukradzionymi własnym dzieciom...

Policjant to chłoptaś żyjący z pieniędzy ukradzionych dzieciom polskim przez zastraszonych rodziców!

Niebieski jemiole, stróżu mój, Ty zawsze przeciw mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku przemocy, Strzeż bezprawia, bólu mego, zaprowadź mnie do upodlenia wiecznego. Zamęt

POLICJA to ochroniarze spółki z.o.o. polin - osoby o niezdiagnozowanych urojeniach wielkościowych – przekonanie o szczególnej ważności własnej osoby, np. chory uważa, że sam jest/był wielką osobistością, lub też, że jest nikomu nieznanym doradcą, przyjacielem lub kimś specjalnym dla jakiejś ważnej osoby (prezydenta, króla, prokuratora, komendanta itp).)

 • Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony obywateli (niewolników) i mienia oraz do utrzymywania bez-pieczy (bezpieczeństwa), porządku publicznego i dziś niestety nie robią nic poza mandatami, ochroną korporacji, "władzy" i prześladowaniem tych którzy ich karmią... Policja NIE ROBI NIC ze względu na niski stopień męskości, odwagi, samodzielności oraz wysoki debilizmu...

Polis.jpg

Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec obywatel i ( gojów ), jak ich mienia. W ostateczności jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.


 • Policja jest fundamentem stabilnego i bezpiecznego państwa, jednak często bywa również skutecznym narzędziem w rękach "władzy"- złodziei, oszustów, hipokrytów -stosowanym do narzucania społeczeństwu swej woli i tłumienia protestów.

Utrzymywanie policji może być zastrzeżone wyłącznie dla "państwa" (korporacji zarejestrowanej na https://www.upik.de pod nr DUNS), jak obecnie w Polsce, może jednak należeć również do jednostek samorządu terytorialnego, jak w Wielkiej Brytanii i w USA.

CZYM JEST POLICJA lub POLINCJA?

"Niektórzy zaślepieni swoją wyimaginowaną pozycją, głupcy, twierdzą w przypływie tępoty, że monarchia, socjalizm i demokracja, to trzy, zupełnie różne od siebie systemy ustrojowo kastowe, nie zdając sobie sprawy, że...

 • Za pomocą prywatnych armii monarchii i ruchów społecznych w socjalizmie rodziły się fortuny złodziei, nazywanych właścicielami ziemskimi, którzy po kilku pokoleniach, poprzez ludzki strach i niepamięć, stawali się uosobieniem biznesu, zaradności i demokracji, budując rękoma źle opłacanych robotników, swoje magiczne fortuny.
 • Tylko, że wszystkie te magiczne majątki i fortuny, pochodzą z kradzieży i wymuszeń. Elity, niezależnie od ustroju, żyją na koszt społeczeństwa, stosując przeróżne formy represji i zastraszenia wobec bezradnych i skłóconych niewolników.
 • Opowieści i legendy o bohaterach ludu i fortunach tworzonych od zera, mijają się z prawdą.
 • Aby coś stworzyć, trzeba kogoś oszukać, zniszczyć, wykorzystać, zabić lub okraść, a potem stanąć za ludźmi, którzy dany produkt, idee wykorzystają do promocji sitwy, łapówkarstwa i elitarnego okultyzmu, który przez sekrety, jest spoiwem elitaryzmu, wykorzystującego rdzennych ludzi, całe narody do budowania legend, mitów, utopii i fortun.

Wiwat Polska! Wiadomości

Wiwat Polska ! Polki, Polacy, Słowianie nie wykonujcie poleceń cyrku sejm (budynku) bo okupant w ten sposób chroni się od odpowiedzialności okradając, niszcząc oraz ogłupiając Was a podczas wyborów przemyca oszustów i zdrajców używając kart wyborczych na których ogłupiony Naród Polski podpisuje się jak analfabeta -- X- em

Nowe informacje linki do udostępniania w mediach okupanta Ojczyzny!

Krótka instrukcja -film http://www.zawodowy-polak.pl/Jak-InfoPublikowac.mp4


Przeczytaj sprawdź kliknij i udostępnij link:

... "Przeprowadzenie egzekucji środków przez nielegalnie funkcjonujące organa (Sąd, Komornik, Policja, …) na rzecz wszystkich organów w państwie (nielegalnie funkcjonujących) na podstawie nielegalnego prawa i wbrew woli Zwierzchnika Władzy w RP będzie kolejnym i tym razem ostatecznym, ewidentnym dowodem na to, że Polska utraciła niepodległość w wyniku podstępnych zamachów stanu – fałszerstw wyników wyborów powszechnych i znajduje się pod kamuflowaną okupacją. W takiej sytuacji każdy Polak będzie miał prawo i obowiązek (art.8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP, art. 85.1, art. 4.1, art. 4.2 Konstytucji,…) także moralny podjęcia walki z okupantem w celu odzyskania niepodległości Ojczyzny i należnych mu praw."

http://www.zawodowy-polak.pl/TC-SR_W-wa%20Wola-018.03.30.pdf

... "Tego typu decyzje nielegalnie funkcjonującego SR to zdrada stanu (!) - ewidentne działania na szkodę Polaków i Polski. Ich efektem jest: finansowanie nielegalnych organów w państwie (w tym SR) z kieszeni polskich podatników, utrwalanie ich funkcjonowania i nielegalnego prawa, utrata wolności, suwerenności, niepodległości Polaków, ich zubożenie, zniweczenie szans rozwoju, …."

Krzysztof Chudek


Godlo.jpg


Poród Lotosowy - Naturalny

Link do udostępniania: Poród_Lotosowy

 • Poród Lotosowy - Naturalny

NIE MA GŁUPICH SĄ OGŁUPIENI wiarą w rzeczy niepoparte w rzeczywistości...! Niewiasta - GOJKA która nie wie traktowana jest gorzej jak krowa a "" BYKI "" na to pozwalają oczekując rytualnego uboju i życia w niebie po śmierci...

„SZCZEPIONKA” O NAZWIE - S T R A C H - aplikowana w czasie porodu na całe życie w postaci : Jasnego światła , ukradzionej krwi pozostawionej w łożysku, podduszenia i klapsa w doopę!

„Po co medycynie świeże łożysko i pępowina naszych dzieci!? Jako były lekarz pragnę co nieco wyjawić: Istnieje na szpitalnych oddziałach położniczych cicha, nieoficjalna zasada: „należy od razu przeciąć pępowinę” A TEGO KATEGORYCZNIE CZYNIĆ NIE WOLNO!

Poród Lotosowy - Naturalny

Rzecz w tym, że w momencie narodzin niemowlę znajduje się na podwójnym oddychaniu. Z pierwszego otrzymuje tlen i substancje pokarmowe poprzez pępowinę. Jego płuca nie są jeszcze w pełni sprawne i niemowlak stopniowo, po troszku wdycha powietrze nosem aktywując płuca a "lekarze" przecinają pępowinę zaraz po urodzeniu. Tlen poprzez pępowinę nie jest już więcej dostarczany i dziecko zaczyna się dusić - zmuszone jest dokonywać gwałtownych wdechów i zbyt szybko aktywować płuca... ODCZUWA BÓL! Ponadto krew znajdująca się w łożysku powinna poprzez pępowinę przepłynąć do dziecka (w momencie przechodzenia przez drogi rodne przepływ krwi jest nieco wstrzymany). Jeśli od razu odciąć pępowinę to niemowlę nie otrzyma swojej niezbędnej krwi! A krew z łożyska zawiera naturalne substancje odpornościowe i obronne dla tego dziecka. A więc jeśli pępowina jest przecinana od razu to umyślnie pozbawia się dziecko naturalnej odporności! PO CO? Takie dziecko pozbawione naturalnej ochrony najprawdopodobniej będzie miało problemy ze zdrowiem a więc "medycyna" będzie mogła "wcisnąć" rodzicom tego dziecka szczepionki, tabletki, mikstury, maści albo operacje. Im więcej niezdrowych ludzi i dzieci tym więcej pacjentów - klientów ma "medycyna". Nic osobistego - po prostu biznes....

Pępowinę można przeciąć nie prędzej jak po godzinie po narodzeniu.... ale "lekarze" nie myślą o tym - oni wolą pod "wiarygodnymi" pretekstami wykonać wszystko jak najszybciej...Biznes medyczny bardzo chce aby pępowina i łożysko pozostało świeże.

Po co "medycynie" świeża pępowina i łożysko? Z tkanek łożyska i pępowiny produkuje się bardzo kosztowne preparaty kosmetyczne i medyczne. To jedna z przyczyn dla których biznes medyczny bardzo nie chce by ludzie rodzili w warunkach domowych. Wszak jeśli ludzie będą rodzić w domach to pępowina i łożysko pozostaną w domu i biznes medyczny pozostanie bez dochodów." Autor: Cyryl Repiew


KTO PYTA jest głupcem przez chwilę kto nie pyta zostaje nim na zawsze... 602246781