Naklejka Zawodowy Polak

Z Zawodowy Polak

Informujcie i brońcie Ojczyzny w zakonspirowaniu nie wykonujcie poleceń okupanta stosując się do Dekretu Cichockiego .: http://www.zawodowy-polak.pl/Dekret.pdf

Przyklej na słupie znaku drogowym w miejscu widocznym dla innych!

Polko I Polaku !!! Jak pragniesz Wolnej Suwerennej Ojczyzny by być suwerenem stosuj się do Dekretu oraz informuj innych, przyklej na każdym słupie latarni tablicy informacyjnej...!

Art. 54 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

  • 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  • 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Wystarczy zamówić dla siebie naklejkę, przeciąć i podzielić się z Polką lub Polakiem by informować nieświadomych o Nowym Legalnym Prawie jakim jest Dekret... OSOBY ŚWIADOME I POTRAFIĄCE SIĘ BRONIĆ W SPOSÓB JAWNY MOGĄ PO ZASTANOWIENIU SIĘ ... przykleić na samochodzie szybie sklepu lub drzwiach gdzie przechodzi dużo Polek i Polaków nie znających Dekretu !

Każdy urzędas (starosta, burmistrz, wójt, radny, sędzia, prokurator, policjant..,itd.) jest zobligowany do informowania społeczeństwa prawdziwą informacją! Zatajanie Prawdy przed Narodem Polskim jest kolaboracją z zakamuflowanym okupantem ,ZDRADĄ STANU, podlega pod KK.- art. 127. § 1 i ZAKONSPIROWANE TRYBUNAŁY NARODU POLSKIEGO - czytaj art.8 Dekretu

INFORMUJĘ PONADTO I OSTRZEGAM, ŻE:

  • "Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku" (art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).
  • „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (art. 231 § 1. K.k.).
  • Nielegalne sprawowania władzy (w tym sądowniczej), ignorowanie woli suwerena i wydanego przez niego prawa oraz siłowe/przymusowe wdrażanie/egzekwowanie wszelkich rozstrzygnięć, wyroków, decyzji, postanowień, zarządzeń, …, nielegalnie funkcjonujących sądów i wszelkich innych organów w państwie na podstawie nielegalnego prawa wypełniałoby znamiona art. 127. § 1 Kodeksu karnego: „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.
  • Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami finansowymi, nieuprawnionego podejmowania kluczowych decyzji i wydawania wyroków, … jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek np. politycznych, mafijnych, okupacyjnych, ….
  • Sytuacja taka stanowiłaby uzasadnioną podstawę do podjęcia przez Naród Polski obrony koniecznej Ojczyzny i swoich praw przed oszustami, uzurpatorami, złodziejami, …, działającymi na szkodę jego oraz Rzeczypospolitej Polskiej! (art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP).
  • Odpowiedzialność karną i moralną za ewentualny przelew krwi ponosić będą wyłącznie osoby nielegalnie pełniące swoje funkcje w organach władzy/administracji publicznej oraz ich mocodawcy i kolaboranci!

Zawodowy Polak informuje / przypomina o ZAKONSPIROWANEJ walce z okupantem !!!

  • Kochani udostępniajcie we wszystkich mediach społecznościowych ...

Krzysztof. z rodu Chudek


Z-p.jpg