Prawo wyborcze

Z Zawodowy Polak

My Naród polski tworzymy prawo wyborcze - następnie wybieramy Prezydenta ( poprzez udzielenie mu pełnomocnictwa - dając tym samym faktyczny mandat społeczny) jest gwarantem należytego ukonstytuowania i powołania przedstawicieli we wszystkich organach w Ojczyźnie!!!

UWAGA WAZNE!

W sprawie propozycji, uwag, zmian lub pomysłu proszę o kontakt krzysztof-chudek@wp.pl lub tel. 602 246 781 edycja i uwagi dotyczące Prawa wyborczego

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu suwerena – Narodu Polskiego – ostatecznego decydenta w sprawach Ojczyzny – zwierzchnika służby ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego (dalej ZPNP) doręcza Rodakom:

Dekret Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej - Prawo wyborcze

Przedstawiciele Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie - Krzysztof z rodu Chudek, Patryk z rodu Kalotka, Przemysław z rodu Dziuk, Paweł z rodu Mendrek - przedstawiciele Narodu Polskiego po uchwaleniu w dniu …...2020 r. na posiedzeniu niejawnym dotyczącym szczególnych zagrożeń dla Polski i Polaków wynikających z faktu nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie działając na podstawie Prawa Naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf - dalej – DZW)  ) oraz tych przepisów nielegalnie ustanowionego „prawa” (przez osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych), które zgodne są z interesami Polaków - art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) a także PPWB - Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez naród. ( http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf ) w celu umożliwienia przeprowadzenia wiarygodnych wyborów Prezydenta RP na nowych zasadach, o których mowa w Postanowieniu Zwierzchnika Władzy w RP z dnia 29 lutego 2020 r. (Postanowienie Zwierzchnika Władzy w sprawie wyborów prezydenta RP z dnia 29 lutego 2020 ) oraz powstrzymania nieważnych z mocy prawa i destrukcyjnych działań nielegalnych organów a także na podstawie Ogłoszonego Stanu Wyjątkowego dn. 29 maja 2020 ... DZW 1-2020 (http://www.tcichocki.pl/DZW%201-2020%202020.05.29.pdf ) ZPNP uroczyście ogłasza:

PRAWO WYBORCZE


 • Art. 1.
 1. Prawo wyborcze obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej od dnia jego ogłoszenia i określa zasady, warunki ważności wyborów oraz tryb zgłaszania kandydatów na Urząd Prezydenta Polski.
 2. Prawo wyborcze określa sposób udzielenia pełnomocnictwa wyborczego, będącego niepodważalnym dokumentem potwierdzającym wybór prawego Człowieka z Ludu narodowości polskiej na najwyższe stanowisko przedstawiciela Narodu w Ojczyźnie - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Prawo wyborcze zobowiązuje do zorganizowania wyborów Państwową Komisję Wyborczą dalej - PKW i Okręgowe Komisje Wyborcze dalej - OKW

 • Art. 2.

Prawa i obowiązki Człowieka udzielającego pełnomocnictwo wyborcze, zwanego dalej - wyborcą.

 1. Wyborcą jest każdy kto ukończył 18 lat, formalnie oświadczy, że zamieszkuje tereny Polski, jest narodowości polskiej lub innej narodowości, dysponuje prawem wyborczym i z tego prawa świadomie korzysta.
 2. Wyborca osobiście, dobrowolnie, odpowiedzialnie, jednorazowo dokonując wyboru udziela pełnomocnictwa w obecności dwóch świadków w pełni zdolnych do czynności prawnych tylko jednemu z kandydatów na urząd Prezydenta Polski w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na kartach przygotowanych przez PKW.
 3. Wyborca jest odpowiedzialny za pozyskanie, sprawdzenie, promowanie i rozpowszechnienie prawdziwych informacji o kandydatach na urząd Prezydenta RP.
 4. Wyborca pokrywa koszt wytworzenia i skutecznego dostarczenia pełnomocnictwa do PKW lub OKW.
 5. Kłamstwo w oświadczeniu powoduje to że świadkowie i wyborca tracą prawo wyboru na okres 10 lat.

 • Art. 3.

Prawa i obowiązki kandydującego na Urząd prezydenta, zwanego dalej kandydatem.

 1. Kandydatem może zostać Człowiek, rdzenny Polak który ukończył 35 lat, korzysta świadomie ze swoich praw, poprzez formalne i dobrowolne zgłoszenie swojej kandydatury bezpośrednio do PKW.
 2. Kandydat oświadcza na piśmie swoje polskie pochodzenie oraz to, że nie spowodował faktycznej ani rzeczywistej szkody innemu Człowiekowi lub oświadcza, że za wszelkie szkody uczciwie zadośćuczynił. Oświadczenie kandydata jest składane w obecności dwunastu świadków, z których każdy czytelnie podpisując oświadczenie kandydata, poświadcza jego zgodność z prawdą.
 3. Kandydat przechowuje i archiwizuje udzielone mu ważne pełnomocnictwa na własny koszt, a nieważne lub wycofane pełnomocnictwa wyborcze przekazuje do PKW w celu archiwizacji.
 4. Kandydat rozpowszechnia prawdziwe i potwierdzone informacje o sobie i swoich osiągnięciach dla dobra narodu polskiego, ponadto wszystkie media zobowiązane są udostępnić te informacje.
 5. Kłamstwo w oświadczeniu powoduje to, że świadkowie i kandydat tracą prawa wyborcze dożywotnio.

 • Art. 4.

Warunki ważności pełnomocnictwa wyborczego i zasady dysponowania.

 1. Ważne są tylko druki pełnomocnictwa rejestrowane i wydawane przez PKW na papierze ze znakiem wodnym, w dwóch egzemplarzach oznaczonych jednakowym numerem seryjnym, i dostarczane odpłatnie wyborcom przez OKW.
 2. Kupione od OKW druki pełnomocnictwa wyborca starannie, czytelnie, jednobrzmiąco wypełnia, podpisuje i/lub dodatkowo potwierdza odciskiem palca na każdym egzemplarzu w obecności dwóch świadków potwierdzających czytelnymi podpisami decyzję wyborcy (patrz art. 2 punkt 2 niniejszego Prawa wyborczego). Wypełnione poprawnie pełnomocnictwo wyborca osobiście dostarcza do OKW.
 3. Pierwszy egzemplarz pełnomocnictwa pozostaje wyłącznie do dyspozycji wyborcy, drugi podzielony egzemplarz do dyspozycji PKW i kandydata. Zakazuje się przekazywania oryginałów pełnomocnictwa innym instytucjom, osobom lub podmiotom.
 4. Egzemplarz pełnomocnictwa głosującego wyborcy jest dokumentem upoważniającym do wydania wyborcy dokumentu tożsamości którego ważność wygasa z chwilą wycofania pełnomocnictwa. Zmiana pełnomocnictwa nie wygasza ważności dokumentu tożsamości.
 5. Pełnomocnictwo jest udzielane bezterminowo a wyborcy przysługuje prawo zmiany lub wycofania swojego pełnomocnictwa.
 6. W przypadku śmierci wyborcy, kandydata lub prezydenta dotyczące ich pełnomocnictwo traci ważność i moc

 • Art. 5.

Obowiązki PKW i OKW.

 1. Stałym organem wyborczym reprezentowanym przez komisarzy wyborczych, nadzorowanymi wyłącznie przez Władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej jest PKW i OKW oraz mają następujące zadania będące ich obowiązkiem:
 2. PKW zobowiązana jest przeprowadzać rzetelnie wybory na podstawie niniejszego Prawa Wyborczego oraz na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeksu Wyborczego ustanowionego przez osoby bez uprawnień, stosując te jego zapisy dotyczące powoływania okręgów wyborczych.
 3. Zlecać przygotowanie na papierze ze znakiem wodnym numerowanych seryjnie pełnomocnictw będących kartami wyborczymi i prowadzić ścisłą ewidencję wydanych kart do głosowania- pełnomocnictw, oświadczeń, zgłoszeń i wszystkich pozostałych dokumentów dotyczących procesu wyborów.
 4. Ogłaszać listy kandydatów oraz na podstawie frekwencji stwierdzać ważność wyborów i ogłaszać wolę Władzy zwierzchniej – Narodu Polskiego, do trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca.
 5. Sprawdzać, liczyć pełnomocnictwa i przeprowadzać proces cyfryzacji ostemplowanych pełnomocnictw, które należy bezterminowo przechowywać, archiwizować, prowadzić ścisły rejestr oraz udostępniać ich elektroniczne kopie archiwalne do wglądu na wniosek zainteresowanych.
 6. Przekazywać informacje dotyczące właściwych pełnomocnictw kandydatowi, któremu zostały udzielone po uprzednim pisemnym umówieniu się stron co do sposobu i formy ich dostarczenia.

 • Art. 6.

Warunkiem ważności wyborów jest czynny udział ponad 50% uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa wyborczego w nieokreślonym czasie. Zasadne sprzeciwy, postępowania sądowe i administracyjne w sprawach wyborczych są wolne od opłat administracyjnych i kosztów sądowych.


 • Art. 7.
 1. Komisarze PKW i członkowie OKW ignorując i/lub łamiąc przepisy najwyższej rangi prawa wydanego przez suwerena oraz działając na szkodę RP, podlegają wyrokom Trybunałów Ludowych i Trybunałów Narodu Polskiego – art. 8 DZW.
 2. Komisarze PKW i członkowie OKW za świadome, nieuzasadnione ignorowanie powyższego Prawa wyboru, pozbawiając tym samym niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych i działając na szkodę RP, podlegają bezwzględnej karze dożywotniego pozbawienia wolności - art. 127 § 1 K.K.

 • Art. 8.

Wzory: Oświadczenia / Deklaracji, Pełnomocnictwa, wycofania Pełnomocnictwa:

Deklaracja / Oświadczenie - Pełnomocnictwo nr. ….... Wzory dostępne w pdf:

Dekret Prawo wyboru dostępny jest https://www.zawodowy-polak.pl/DZW-Prawo_wyboru.pdf

Szczęście.jpg